Hoş geldin
Bu alandan giriş yapabilir veya Cosmopera’nın tüm avantajlarından yararlanabilmek için bir hesap oluşturabilirsiniz.

Aydınlatma metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Güldez Kozmetik ve Sağlık Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi (“Cosmopera” veya “Şirket”) olarak her türlü sürecimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine büyük önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, internet sitemiz aracılığıyla yürüttüğümüz faaliyetlerde veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

  • İnternet sitelerimiz için üyelik, kayıt, aktivasyon ve kullanıcı doğrulama işlemlerinin yürütülmesi,
  • Sipariş, talep ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Satın alma talebinde bulunduğunuzda, talebinize ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve ücret ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Ürün iade taleplerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve ücret iadelerinin gerçekleştirilmesi.

  Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
  • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

  • Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

  • İnternet sitesinde oturum açmanız halinde oturum açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Ürün arama, sepete gönderme ve yorum girme taleplerinizin değerlendirilmesi ve yerine getirilmesi,
  • Öneri, talep ve şikayetlerinizi alınması ve sonuçlandırılması,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
  • Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
  • İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi ile grup şirketlerimiz politika, uygulama ve kuralları ile üretici standartlarına uyumluluğumuzun sağlanması.

  Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla:

  • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır),
  • Ürün/hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetlerin sunulması, pazarlama analizleri süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi.

  Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.

 • Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz
 • Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri (örneğin, bize ilettiğiniz talepler, satın alma bilgileriniz), pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, hukuki işlem bilgileri ile ödeme işlemlerinde finansal bilgilerinizi işliyoruz.

 • Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz
 • Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

 • Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz
 • İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve site üzerinde işlem gerçekleştirdiğinizde, kişisel verilerinizi sitelerimiz aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

  -- Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden hello@cosmopera.com adresine e-posta gönderebilirsiniz,

  -- Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.